Училищна нормативна уредба - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Училищна нормативна уредба

Училищна нормативна уредба 
/Mоля, натиснете линка за отваряне на документа/

1. Етичен кодекс на ПГЕА 2022/2023 учебна година

2. Актуална стратегия за развитие на ПГЕА за периода 2020-2024 години

2.1. План за действие и финансиране на ПГЕА за учебната 2022/2023 година

3. Правилник за устройството и дейността на ПГЕА за учебната 2022/2023 година

4. Училищни учебни планове по професии и специалности за всички паралелки

4.1. Заповед за утвърждаване на УУП 2022/2023 година

5. Форми на обучение в ПГЕА за учебната 2022/2023 година

6. Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 година.

6.1 План за квалификационната дейност на ПГЕА за учебната 2022/2023 година

7. Мерки за повишаване на качеството на образованието за 2022/2023 учебна година

7.1. Вътрешни правила за осигуряване на качеството в ПГЕА за учебната 2022/2023 година

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година

10. Утвърден бюджет на ПГЕА и отчет/и за изпълнението му

11. Дневно разписание на ПГЕА за учебната 2022/2023 година /начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях и т. н./ 

11.1 Седмично разписание на часовете за първи учебен срок на учебнта 2022/2023 година

12. Утвърден график за консултиране по учебни предмети първи срок за учебната 2022/2023 година 

13. План за безопасност на движението по пътищата  - учебна 2022/2023