Профил на купувача - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Профил на купувача

Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2020/09 подходящ за сграда обществено хранене

Изтегли и прочети обява №1


Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2020/09 подходящ за сграда битови услуги

Изтегли и прочети обява №2

–––––––––––––––––––––––––-

Заповед за възобновяване сроковете по Обява №1 във връзка с отмяната на извънредното положение в Република България

Заповед за възобновяване на сроковете

Заповед за удължаване сроковете по Обява №1 във връзка с въведеното извънредно положение в Република България

Заповед за удължаване на сроковете

Обява №1 – Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2020/02

Обява №1 за търг с тайно наддаване за отдаване на имот под наем 2020

……………………………

Заповед за възобновяване сроковете по Обява №2 във връзка с отмяната на извънредното положение в Република България

Заповед за възобновяване на сроковете

Заповед за удължаване сроковете по Обява №2 във връзка с въведеното извънредно положение в Република България

Заповед за удължаване на сроковете

Обява №2 – Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2020/02

Обява №2 за търг с тайно наддаване за отдаване на имот под наем 2020

……………………………

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2019/01

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване на имот под наем 2019

……………………………

Доставка на технологично оборудване, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка за нуждите на ПГЕА гр. София 2018/09

––––– 2018/11

Договор за консултант комисия ОП 2018

Договор за консултант документи ОП 2018

Договор за възлагане ОП 2018

Обявление за възложена ОП 2018

Решение за класиране и определяне на изпълнител по ОП 2018

Доклад за резултатите от работата на комисията за подбор на участниците 2018

Протокол № 1 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците 2018

Протокол № 2 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на на участниците 2018

Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците 2018

Обява за обществена поръчка 2018/11

Решение за обществена поръчка 2018/11

Документация и указания за участие 2018/11

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 2018/11

Образци 2018/11

Проект на договор 2018/11

……………………………

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в ПГЕА гр. София 2018/10

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване на имот под наем 2018

……………………………

Обществена поръчка за Доставка и монтаж на компютърно оборудване в 2 (две) зали за учебна и лабораторна практика в ПГЕА гр. София 2018/09

Протокол обществена поръчка 2018

Обява за обществена поръчка 2018/09

Техническа спецификация 2018/09

Документация и указания за участие 2018/09

Образци – Образец 6 2018/09

Образци – всички останали 2018/09

Проект на договор 2018/09

……………………………

Договор за възлагане на обществена поръчка – модернизация 2018

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка – модернизация 2018

Protokol_Obshtestvena_porychka_PGEA 2017

Obiava_OP 2017

Prilojenie_1_technicheska_spesivikatsia 2017

Документация за участие

Образци 2017

Проект на договор 2017

Вътрешни правила за Обществени поръчки