ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
се ангажира да осигури достъп до уебсайта си
в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до Уебсайт
Адрес: https://pgea.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
 1. I.        Статус на съответствие: частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и/или изключенията, посочени по-долу.
 
 1. II.                Недостъпно съдържание
 

Описание и посочване на несъответствието:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали.
Аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на  видео материали.
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма видео излъчване на живо.
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват аудио материали или  видео материали.
Управление на звука Изискване 9.1.4.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)НеприложимоНяма наличие на аудио материали или  видео материали.
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио материали или  видео материали, които се възпроизвеждат като фон или се стартират автоматично.
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс
За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично.
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
Етикети или инструкции Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)Неприложимо 

 

Сайтът е информативен и няма нужда от инструкции

Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието Неприложимо 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 28.05.2021 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 30.09.2021 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 30.09.2022 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта
Обратна информация и данни за контакт(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт Гр. София, бул. „Овча Купел“ №1 director@pgea.bg
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация инж.Филип Филипов ,директор 02/8956911

director@pgea.bg

Процедура по прилагане
На основание чл. 58г. от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

 

 • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на МФ, се подават в канцеларията на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес гр. София, бул. „Овча Купел“ №1 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на имейл адреса на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ: director@pgea.bg.
 • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на посочената електронна поща, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.
 • Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
В случай, че ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ :1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

 

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“: Жалбите могат да се подават по следните начини:-       на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;-       чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

 

-       чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

Дата на публикуване на уебсайта 28.05.2021 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 28.05.2021 г.

 

Правила за безопасност и сигурност в интернет. Училищна стратегия за борба и противодействие с кибертормоза, етично поведение на учениците в онлайн средата.

 

Училищната стратегия има за цел, превенция и интервенция на личностовото функциониране в онлайн пространството, сред децата и младежите.

 

Личностови  индикатори за риск в поведението на децата и младежите:

1.Конфликтност и степен на раздразнителност в поведението: междуличностни конфликти, конфликти с други дейности, като социален живот, интереси, неформални социални групи от външната реалност, субективно усещане за загуба на контрол в реалността;

2.Изявеност и потребност от непрекъснато включване във виртуалната реалност: постоянно повтарящи се мисли за/и включване във виртуалната реалност, тоест детето се „изключва” от реалния живот;

3.Промяна в настроението: силно усещане за реактивност и несъстоятелност да се упражни контрол върху афективните състояния;

4.Увеличаване на интензитета: процес на увеличаване на дейността във виртуалното пространство и социалните мрежи, нарастване на обема от време;

5.Абстинентно състояние: силни, неприятни емоционални състояния или телесни усещания, раздразнителност и т.н., когато личността няма достъп до виртуалното пространство;

6.Рецидивиране: налична поведенческа тенденция за повтаряне, дори ескалиране на потребността от непрестанно включване във виртуалната реалност, включване в най-екстремни модели за включване в кибер пространството;

 

 

Превенция на рисковото поведение в кибер пространството. Правила и етични принципи:

 1. 1.      Осъзнаване на границите между реално и виртуално!
 2. 2.      Самоконтрол и саморефлексия, т.е. „Къде съм аз, спрямо Другите”!
 3. 3.      Самоуважение и уважение в социалните мрежи!
 4. 4.      Управление на времето във виртуалното пространство!
 5. 5.      Анонимни профили и комуникация с непознати лица от социалната среда са с висока степен на риск!
 6. 6.      Виртуалната дейност не е социална дейност!
 7. 7.      Управление на емоционалното поведение!
 8. 8.      Информираност!
 9. 9.      Проверка на достоверността в информацията от виртуалната реалност към социалната реалност!
 10. 10.  Комуникацията в интернет не е естествена, социална комуникация на окръжаващата среда!

 

Индикатори за кибертормоз и злоупотреба:

 

 1. 1.      Заплашителни и/или обидни съобщения;
 2. 2.      Заплахи и/или обиди в интернет;
 3. 3.      Заплашителни и/или обидни имейли;
 4. 4.      Снимки и/или видеа на неудобни или много лични ситуации, чрез мобилен телефон, интернет;
 5. 5.      Заплашителни и/или обидни телефонни разговори;
 6. 6.      Разпространение на заплашителни снимк и/или видеа в интернет;
 7. 7.      Телефонни разговори с цел заплаха;
 8. 8.      Манипулиране на лични данни с цел злоупотреба;
 9. 9.      Виртуални текстове със заплашителен характер;
 10. 10.  Кражба на лична информация във виртуалното пространство: социални мрежи, имейл, мобилни приложения;
 11. 11.  Кражба на пароли за достъп във виртулното пространство: имейл, социални и мобилни мрежи;
 12. 12.  Кражба и използване на личен, мобилен телефон: достъп до мрежи и данни;
 13. 13.  Блокиране достъпа до социални мрежи и групи от други лица;
 14. 14.  Слухове и обиди разпространявани във виртулното пространство;

 

Виртуалното общуване и функциониране на личността изисква информираност, отговорност и етика, с цел създаване на безопасна среда за взаимодействие и интерактивни междуличностни връзки.